Privacybeleid

1. Preambule

1.1 Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden, zodat de daarin gebruikte definities ook in dit Privacybeleid worden gebruikt.

1.2 Het doel van dit Privacybeleid is om Leden te informeren over hoe hun Persoonsgegevens van het Platform worden verzameld, hoe deze worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke en ten slotte over de rechten die Leden genieten met betrekking tot deze Verwerking, zoals hieronder gedefinieerd.

2. Definities

De volgende termen, of ze nu in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt in dit privacybeleid, hebben de volgende definitie:

Archiveren
Verwijst naar de verplaatsing van Persoonsgegevens die nog steeds een administratief belang voor de Verwerkingsverantwoordelijke vormen (zoals bijvoorbeeld in het geval van een rechtszaak en/of in het geval van een wettelijke verplichting) in een aparte database, logisch of fysiek gescheiden en van waarvan de toegang in ieder geval beperkt is. Dit archief is een tussenstap voordat de betreffende Persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd.

Privacybeleid
Verwijst naar dit beleid van vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonsgegevens van leden, geïmplementeerd door de gegevensbeheerder, dat een integraal onderdeel is van de CGSU.

CGSU
Verwijst naar de Algemene Service- en Gebruiksvoorwaarden van [domain]

Persoonlijke gegevens)
Betekent de persoonsgegevens van het Lid, in de zin van het Reglement Persoonsgegevens, verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van het aanmaken en beheren van zijn Persoonlijk Profiel en het gebruik van de Diensten door hem.

Regelgeving persoonsgegevens
Verwijst naar wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en gewijzigd op 7 oktober 2016, evenals alle voorschriften die van toepassing kunnen zijn op persoonsgegevens, in het bijzonder in toepassing van de communautaire verordening van 27 april 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 4 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Gegevensbeheerder:
Noem het bedrijf

[legal]

Platform
Verwijst naar het technische platform.

Aansluiting(en)
Betekent de materiële apparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die door het Lid en/of de internetgebruiker wordt gebruikt om het Platform en/of enig ander digitaal medium dat door een derde is gepubliceerd, te raadplegen of te bekijken.

Behandeling
Verwijst in de zin van het Reglement Persoonsgegevens naar elke bewerking of reeks bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, extraheren , raadpleging, gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of interconnectie, beperking, uitwissing of vernietiging.

3. De rechtsgrondslagen van de Verwerking

Algemene verordening gegevensbescherming.

4. De doeleinden van de Verwerking

De Persoonsgegevens van het Lid zijn nodig om hem toegang te geven tot de Diensten, het gebruik en de verbetering ervan, en om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen:
– Uitvoeren van handelingen met betrekking tot zijn commerciële relatie met het Lid, d.w.z. met betrekking tot facturen, boekhouding, monitoring van de “klantrelatie” met een Lid, zoals het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, klachtenbeheer, gebruik van het Platform en meer in het algemeen van de Diensten , enzovoort.;
– Leden selecteren om studies, enquêtes en producttests uit te voeren, evenals loyaliteits-, prospectie- en promotieacties;
– zijn communicatie voor Leden personaliseren, in het bijzonder door middel van informatieve e-mails, volgens zijn waargenomen voorkeuren, zijn gebruik van de Diensten;
– prospectiegerelateerde operaties uitvoeren, d.w.z. het beheer van technische prospectieoperaties (waaronder met name technische operaties zoals standaardisatie, verrijking en deduplicatie);
– Uitvoeren van commerciële wervingsacties;
– De ontwikkeling van handelsstatistieken; analyse- en marketingtools (inclusief classificatie, score, enz.);
– Het organiseren van wedstrijden, loterijen of enige promotionele actie, met uitzondering van online kansspelen en kansspelen onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende instantie voor online kansspelen;
– Beheer van verzoeken tot uitoefening van rechten;
– Beheer van openstaande betalingen en geschillen;
– Het beheer van de opmerkingen van Leden op het Platform en/of op de webpagina’s die door de Verwerkingsverantwoordelijken zijn gepubliceerd, zoals de pagina’s van sociale netwerken;
– De strijd tegen fraude.

5. Opslag van persoonlijke gegevens

5.1 Het Platform wordt gehost door bedrijven waarvan de namen en contactgegevens hieronder beschikbaar zijn: AWS

5.2 Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de Persoonsgegevens van Leden in een beveiligde omgeving op te slaan en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt door onbevoegde derden. De informatie die door de zorg van het Lid wordt doorgegeven, zal nooit aan derden worden doorgegeven voor commerciële doeleinden of worden verkocht of uitgewisseld.

6. Verzameling van persoonsgegevens op het platform

6.1 De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, bij het aanmaken van een Account en vervolgens wanneer dit geleidelijk wordt voltooid, de volgende Persoonsgegevens die het Lid invoert of die hij meedeelt tijdens zijn navigatie en die worden bewaard voor een periode van drie (2) jaar, op een actieve basis, vanaf de laatste verbinding van het Lid met het Platform:
– E-mailadres
– Identificatiecode gebruikt op het Platform
– Betalings-ID
– Indien van toepassing, de reden(en) voor de uitsluiting (alle elementen die het mogelijk maken om de acties aan te tonen die dateren van minder dan een maand en die de uitsluiting rechtvaardigen)
– De verbindingsgegevens (datum, tijd, IP-adres, bekeken pagina’s) van het Lid tijdens het browsen op het Platform.
De bovenstaande Persoonsgegevens worden ook bewaard in Tussentijdse archivering voor een extra periode van twee (2) jaar in overeenstemming met de gebruikelijke verjaringstermijn.
– Betalingsbewijzen
– Het aantal uitgevoerde transacties en de datum en tijd van deze transacties
De bovenstaande Persoonsgegevens worden ook bewaard in Tussentijdse Archiving voor een extra periode van tien (10) jaar, in overeenstemming met de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

6.2 Alleen de Persoonsgegevens die op het Platform als verplicht zijn aangemerkt, zijn essentieel om te profiteren van een Account.

7. Ontvangers of categorieën van ontvangers

Land van vestiging van de ontvanger van de gegevensAard van de overgedragen gegevensDoel van de voorgestelde overdrachtCategorieën gegevensontvangers Beschermingsniveau geboden door het land of uitzondering voorzien door de verordening persoonsgegevens
MALTAbetalingVerwerking van betalingenBetalingsproviderEU AVG
IERLANDVolgenAnalyse van verkeerAnalytics-providerEU AVG

8. Beveiliging van internettransacties
– In overeenstemming met de T&C’s gebruikt het Platform de technologie van een externe dienstverlener om de banktransacties van Leden te beveiligen.
– Zo worden bij betaling op het Platform de bankgegevens van het Lid versleuteld naar de dienstverlener verzonden, zonder dat de Verwerkingsverantwoordelijke ze kan lezen.
– De gegevensbeheerder verzamelt niet het volledige nummer van de bankkaart van het lid, noch het cryptogram ervan.

9. Rechten van leden

9.1 Het Lid kan te allen tijde:
– Om legitieme redenen bezwaar maken tegen en/of verwijderen en/of beperken en/of intrekken van hun toestemming voor het geheel of een deel van de Verwerking van hun Persoonsgegevens die worden uitgevoerd in het kader van de Diensten die op het Platform worden geleverd;
– Toegang krijgen tot al hun Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Diensten, inclusief voor overdraagbaarheidsdoeleinden, op voorwaarde dat dit wordt gespecificeerd;
– Hun Persoonsgegevens die in het kader van de Diensten worden verwerkt, corrigeren en/of bijwerken!
– Het verkrijgen van een mondelinge lezing van dit privacybeleid.

9.2 Daarnaast heeft het Lid de mogelijkheid om met de Verwerkingsverantwoordelijke richtlijnen te definiëren met betrekking tot de opslag, het wissen en de mededeling van zijn Persoonsgegevens na zijn overlijden, welke richtlijnen ook mogen worden geregistreerd bij “een gecertificeerde digitale vertrouwde derde partij”. Deze richtlijnen, of een soort “digitale wil”, kunnen een persoon aanwijzen die belast is met de uitvoering ervan; bij gebreke daarvan worden de erfgenamen van het lid aangewezen.

9.3 Bij gebreke van een richtlijn kunnen de erfgenamen contact opnemen met de Maatschappij om:
– Toegang tot gegevensverwerking die “de organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene” mogelijk maakt;
– Communicatie ontvangen van “digitale activa” of “gegevens die lijken op familieherinneringen, overdraagbaar aan erfgenamen”;
– Zijn Account laten sluiten en zich verzetten tegen de voortzetting van de Verwerking van zijn Persoonsgegevens.

9.4 Het Lid heeft in ieder geval de mogelijkheid om op elk moment aan de Verwerkingsverantwoordelijke aan te geven dat hij in geval van overlijden niet wenst dat zijn Persoonsgegevens aan een derde worden meegedeeld.

9.5 Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend bij de Verwerkingsverantwoordelijke:
– Per e-mail op de volgende pagina: [contact]
– Per post naar het volgende adres:

[legal]

9.6 Om zijn rechten onder de hierboven vermelde voorwaarden te doen gelden, moet het Lid zijn identiteit bewijzen door zijn naam, voornaam, e-mailadres te vermelden en door zijn verzoek te vergezellen met een kopie van zijn identiteitskaart.

9.7 Het Lid kan ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

10. De veiligheid van uw wachtwoord

10.1 De gegevensbeheerder neemt alle nuttige voorzorgsmaatregelen om de veilige opslag van het wachtwoord van het lid te verzekeren.

10.2 De veiligheid van dit wachtwoord hangt echter ook af van het ontwerp.

10.3 Het Lid wordt er ook aan herinnerd dat zijn wachtwoord, om geldig te zijn, uit ten minste 8 tekens moet bestaan.

10.4 Blokkeren van meerdere pogingen: vertraging bij het openen van het account na verschillende mislukkingen, “captcha”.

10.5 Mnemonic-apparaten worden gebruikt om complexe wachtwoorden te maken, zoals:
– bewaar alleen de eerste letters van de woorden van een zin; bijvoorbeeld de zin “Een wachtwoord wordt bewaard!” » komt overeen met het wachtwoord 1mdp@sr!
– door een hoofdletter te plaatsen als het woord een zelfstandig naamwoord is (bijvoorbeeld: woord)
– leestekens behouden (bijv: !)
– door getallen uit te drukken met cijfers van 0 tot 9 (bijvoorbeeld: Een -> 1)

11. Cookies die op de Terminal van het Lid worden geplaatst na het browsen op het Platform

11.1 Op het Platform worden cookies gebruikt

11.2 Een cookie is informatie die op de Terminal wordt geplaatst en die door het Lid wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform

11.3 Cookies hebben betrekking op de navigatie van het Lid op het Platform en maken het mogelijk om de pagina’s die hij heeft geraadpleegd, de datum en het tijdstip van raadpleging te bepalen.

11.4 Deze cookies stellen het Platform op geen enkel moment in staat om het Lid persoonlijk te identificeren.

11.5 De houdbaarheid van deze cookies in de Internetgebruiker en/of Ledenterminal is niet langer dan dertien (13) maanden.

11.6 Meer in het bijzonder maken de Persoonsgegevens die worden verzameld via cookies die zijn uitgegeven door de Verwerkingsverantwoordelijke of derden, het volgende mogelijk:

11.7 Om statistieken en volumes van bezoeken en gebruik van het Platform vast te stellen om de interesse en ergonomie van onze Diensten te verbeteren;

11.8 Om de presentatie van het Platform aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de Terminal van het Lid (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.);

11.9 Om informatie te onthouden met betrekking tot een formulier ingevuld door het Lid op het Platform (registratie of toegang tot uw account);

11.10 Om het Lid toegang te geven tot zijn Persoonlijk Profiel met behulp van zijn vooraf geregistreerde identificatiegegevens;

11.11 Om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer het Lid wordt gevraagd om na een bepaalde tijd opnieuw verbinding te maken met het Platform;

11.12 Dankzij cookies verzamelt en verwerkt de gegevensbeheerder voor de hierboven bepaalde doeleinden alle of een deel van de volgende gegevens:
– Informatie met betrekking tot de Terminal van het Lid en/of de internetgebruiker:
– Het type terminal (smartphone, tablet, computer, enz.);
– Zijn besturingssysteem van zijn Terminal (Mac Os, iOS, Android, Windows, BlackBerry enz.);
– De categorieën en plug-in versies van zijn Terminal,
– Zijn internetprovider (Orange, SFR, Bouygues, Free, enz.);
– De browser die hij gebruikt (Safari, Chrome, Internet Explorer, etc.);
– Zijn advertentie-ID gekoppeld aan het besturingssysteem van zijn Terminal;
– Het IP-adres van zijn Terminal;
– De geolocatiegegevens van zijn Terminal;
– Zijn taalvoorkeuren.

11.13 Informatie over zijn browsen en gedrag op het Platform:

11.14 Statistieken over de raadpleging van de verschillende pagina’s van het Platform;

11.15 Het volledige URL-pad van, door en van het Platform;

11.16 Informatie over het Lid (leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, aangegeven en/of veronderstelde sociaal-professionele categorie, vermoedelijke interessecentra, enz.) die verband houden met zijn activiteit op internet en die door derden (adverteerders, advertenties, enz.) .